به‌روز شده در: ۱۹:۵۶ - ۹ خرداد ۱۴۰۲
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۹۶۹۱
تاريخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۱:۳۴
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده 1

 كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان، تجديد بنا، تعميرات اساسي و يا تخريب مربوط به ساختمان و به ترتيب مندرج در اين قانون با نام نويسي و اخذ كد ملي نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه مي‌شوند. تبصره ـ كارگران شاغل در كارهاي ساختماني تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب اين قانون، كماكان از حيث خدمات مشمول قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 و اصلاحات بعدي آن هستند و در صورت احراز شرايط از مزاياي قانون يادشده برخوردار خواهند شد. ‌ 
 
ماده 2 

كارگران شاغل در كارهاي ساختماني در موارد زير از شمول اين قانون خارج و كماكان تابع قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن هستند:‌ 
1- وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات عمومي غيردولتي، شهرداريها، بانكها و مؤسسات عام المنفعه و نيز كارخانجات داراي پروانه بهره برداري اعم از اين كه انجام كار را به پيمانكار واگذار نمايند يا رأساً انجام دهند. ‌ 
2- در مورد آن دسته از كارهاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنها از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار مي‌شود حق بيمه كارگران پيمانكار براساس ماده 38 قانون تأمين اجتماعي وصول خواهد شد. 

 ماده 3 
وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه‌اي) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اقدام و كارت مهارت فني براي آنها صادر نمايد.‌
تبصره 1: زمانبندي، شرايط و ترتيب صدور، تمديد، تعليق كارت مهارت فني و نحوه شناسايي كارگران شاغل در كارگاههاي ساختماني موضوع اين ماده و اشتغال آنها در طول دوره اعتبار كارت، طبق آيين نامه‌اي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2: كارگران شاغل داراي كارت مهارت فني معتبر از تاريخ نام نويسي در سازمان تأمين اجتماعي مبتني بر كد ملي مشمول مقررات اين قانون هستند و از تعهدات آن بهره‌مند خواهند شد. 

 ماده 4 
تعهدات موضوع اين قانون شامل موارد زير است كه به بيمه شده در صورت احراز شرايط ارائه خواهد شد:‌ 
‌الف ـ حوادث و بيماريها 
‌ب ـ غرامت دستمزد 
ج ـ ازكارافتادگي ‌ 
د ـ بازنشستگي ‌ 
هـ ـ فوت ‌
تبصره : افراد خانواده بيمه شده جهت برخورداري از خدمات موضوع بند «الف» اين ماده طبق ماده 58 قانون تأمين اجتماعي و در مورد بازماندگان طبق مواد (81) و (82) قانون يادشده تعيين مي‌گردند. 
 ماده 5 
در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه مي‌باشد، مراجع ذي‌ربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر متر مربع سطح زير بنا معادل چهارصد (4%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابي كه سازمان تأمين اجتماعي اعلام خواهد كرد، نمايند.‌
تبصره 1: در صورتي كه حوادث ناشي از كار منجر به مصدوميت، فوت يا ازكارافتادگي گردد ولي متقاضي با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به اخذ آن اقدام ننموده باشد، سازمان تأمين اجتماعي علاوه بر حق بيمه موضوع اين قانون جريمه‌اي به طور مقطوع معادل بيست و پنج درصد (25%) اصل حق بيمه محاسبه و وصول خواهد كرد.
 تبصره 2: مبالغي كه موقع صدور پروانه طبق مقررات اين ماده پرداخت مي‌گردد، در محاسبه حق بيمه كارگران پيمانكار موضوع بند (2) ماده (2) اين قانون محسوب خواهد گرديد. 

 ماده 6 
حق بيمه سهم بيمه شده معادل هفت درصد (7%) دستمزد ماهانه‌اي خواهد بود كه طبق ماده (35) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 براي كارگران تعيين مي‌شود.‌
تبصره : دولت مكلف است معادل سه درصد (3%) مأخذ كسر حق بيمه موضوع اين ماده به عنوان سهم مشاركت خود به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد، همچنين با توجه به تعداد افراد تحت پوشش، همه ساله با اعلام سازمان تأمين‌اجتماعي سهم مشاركت خود را در بودجه كل كشور منظور و به سازمان تأمين‌اجتماعي پرداخت نمايد. 

 ماده 7 
‌بيمه شده مكلف است حق بيمه خود را به ترتيبي كه سازمان تأمين‌اجتماعي تعيين مي‌نمايد پرداخت نمايد.
 تبصره : در صورت عدم پرداخت حق بيمه موضوع اين قانون، سازمان طبق اختيارات مندرج در قانون تأمين اجتماعي براي وصول حق بيمه اقدام خواهد نمود. 

 ماده 8 
‌نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بيمه موضوع اين قانون في مابين صندوقهاي بيمه و بازنشستگي براساس قوانين مربوط انجام مي‌شود. 

 ماده 9 
چگونگي استفاده از خدمات درماني، مدت و شرايط و ميزان غرامت دستمزد براي حوادث ناشي از كار، تعيين درصد ازكارفتادگي، چگونگي تشخيص حوادث ناشي و غيرناشي از كار، شرايط پرداخت غرامت نقص مقطوع و برقراري مستمري جزئي و كلي، نحوه محاسبه و ميزان آن و تغيير درجه ازكارافتادگي جزئي و كلي تابع مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.‌ 

 ماده 10 
مشمولان اين قانون در صورت دارا بودن يكي از شرايط زير مي‌توانند درخواست بازنشستگي نمايند:‌ 
1- داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمين اجتماعي و شصت سال تمام سن. 
2- داشتن سي و پنج سال كامل سابقه پرداخت حق بيمه.
تبصره : ميزان مستمري بازنشستگي طبق قانون تأمين اجتماعي تعيين مي‌شود. مستمري ازكارافتادگي جزئي و كلي، نحوه محاسبه و ميزان آن و تغييرات درجه ازكارافتادگي جزئي و كلي تابع مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود. 

 ماده 11 
‌شرايط بيمه شده متوفي، بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي، نحوه برقراري مستمري بازماندگان و سهم مستمري هر يك از آنان طبق قانون تأمين‌اجتماعي خواهد بود. 

 ماده 12 
در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه ناشي از كار مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني كارفرما مي‌باشد، سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات اين قانون (ماده 66 قانون تأمين اجتماعي و تبصره‌هاي آن) هزينه‌هاي مربوط را طبق ماده (50) قانون تأمين اجتماعي از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.‌ 

 ماده 13 
كليه وزارتخانه‌ها، دستگاهها، نهادها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مراجع صدور پروانه ساختمان مكلف به همكاري با مجريان اين قانون مي‌باشند.‌ 

 ماده 14 
از تاريخ تصويب اين قانون آن دسته از مواد قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 و ساير قوانيني كه با اين قانون مغاير است لغو مي‌گردد. قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و نه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/8/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. ‌
نظرات بینندگان
این ایمیل کامل نیست در کامل کردن ان سرعت ببخشید
لطفا تخفیف بدهید
سلام میخواستم بدونم کابینت کاران نیز جزء بیمه مشاغل کارگران ساختمانی به حساب می آیند یا خیر ..ممنون میشم جوابمو بدین